עיקרי זכויות וחובות מחזיק כרטיס אשראי לפי חוק כרטיסי החיוב, התשמ"ו- 1986, והתקנות לפיו

שימושי הכרטיס

שימוש בכרטיס אשראי בעסקה, כמוהו כתשלום לבית עסק וניתן לבטל תשלום זה רק במקרים חריגים המנויים בחוק ועיקריהם מפורטים בהסבר זה.
השימוש בכרטיס אשראי טעון בתשלום עמלות.

כרטיס נטען

כרטיס נטען (prepaid) הינו כרטיס המוגבל לשימוש עד לסכום היתרה הצבור בו. סכום הצבירה המקסימלי בכרטיס לא יעלה על 10,000 ₪.
את הכרטיס ניתן לטעון במגוון רשתות כמפורט באתר האינטרנט של כאל וכן באמצעות הרשאה לחיוב חשבון חד פעמית ו/או חודשית.
במקרה של טעינה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, יועמד הכסף לשימוש בכרטיס בתוך 2 ימי עסקים מהמועד בו חויב החשבון.

כרטיס מועדון

כרטיס אשראי רגיל אשר מיועד למי שהצטרף לאותו מועדון. המועדונים נותנים הטבות שונות לחבריהם, הכל לפי תקנון אותו מועדון.

שמירת הקוד הסודי

הקוד הסודי הוא המפתח העיקרי לקבלת סוגים מסוימים של שירותים בכרטיס, כגון: משיכת מזומנים, קבלת מידע וכד'.
במקרה של אבדן או גניבת הכרטיס לא יכול המוצא או הגנב למשוך כספים או לקבל מידע אם לא הגיע לידיו גם הקוד הסודי. מכאן מובנת החשיבות של שמירת הקוד הסודי אצל בעליו בלבד וכי אין למסור בשום מקרה את הקוד הסודי לכל אדם אחר ובוודאי לא בעסקאות טלפוניות או באינטרנט או אף ל"בקשת" פקיד חברת האשראי או הבנק.
יתרה מזאת, רישום הקוד על גבי הכרטיס או החזקתו בקרבת הכרטיס או רישום הקוד בספר טלפונים או במסמך אחר העלול להגיע לעיניים זרות, יש בו סיכון גבוה של גילוי הקוד הסודי לגנב או למוצא הארנק או התיק. ולכן, יש להימנע מלעשות כן. רצוי לזכור את הקוד הסודי בעל-פה ולהשמיד את מעטפת המספר הסודי. יש להיזהר כאשר משתמשים בקוד הסודי למשיכת כספים או לקבלת מידע, ולהקפיד שהקוד יהיה מוסתר מן העומדים בתור אחריך.

אבדן או גניבה או שימוש אחר לרעה

בכל מקרה בו אבד הכרטיס או נגנב או נודע למחזיק כי נעשה שימוש אחר לרעה בכרטיס, על המחזיק להודיע מיידית על כך לחברת כאל בטלפון: 03-5723666.
אם נעשה שימוש בכרטיס שאבד או נגנב או נעשה בו שימוש אחר לרעה, תשא כאל בנזק, על פי החוק למעט ההשתתפות העצמית של המחזיק.
ככל שההודעה על האובדן, גניבה או שימוש לרעה תגיע מוקדם יותר, קטנה ההשתתפות העצמית של המחזיק, כאמור להלן.
סכומי ההשתתפות העצמית של המחזיק הם 75 ש"ח בתוספת סכום של 30 ש"ח לכל יום מהיום שבו נודע ללקוח על האובדן או הגניבה או השימוש האחר לרעה בכרטיס, ועד ליום הודעתו ל-כאל אולם, אם ההודעה נמסרה תוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה בכרטיס, ההשתתפות העצמית מוגבלת לסכום של 450 ש"ח. כמו כן, סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על סכום העסקות שנעשו בפועל בכרטיס באותו פרק זמן. (הסכומים נכונים ליום מתן כתב זה). הגבלת האחריות לא תחול אם נתקיימו אחת החלופות הבאות: א. הכרטיס נמסר לאחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות לשם שמירה בלבד (מסירה עם הקוד הסודי לא תחשב כמסירה בנסיבות סבירות) או לחילופין אם הכרטיס אבד ו/או נגנב לאדם לו נמסר הכרטיס כאמור. ב. השימוש לרעה בכרטיס נעשה בידיעת המחזיק. ג. אם המחזיק פעל בכוונת מרמה. בכל המקרים המפורטים לעיל יחויב הכרטיס כאילו המחזיק בכרטיס אישר את העסקה.

סיוע בהחזרת הכרטיס במקרה של אבדן או גניבה

חובתו של המחזיק בכרטיס לסייע ל-כאל או למנפיק לאתר את הכרטיס שאבד או נגנב או שנעשה בו שימוש אחר לרעה, ולשם כך עליו למסור ל-כאל את הפרטים הידועים לו על נסיבות האובדן או הגניבה או השימוש האחר לרעה. אם בעל הכרטיס לא סייע כאמור, הוא עלול לשאת בתשלום פיצוי למנפיק (הסכום מוגבל ל-2,500 ש"ח).

החזרת הכרטיס

חובתו של המחזיק, ובכרטיס נטען גם ההורה, להחזיר את הכרטיס למנפיק (הבנק או חברת כאל) עם גמר תוקפו או ביטולו. רצוי לשלוח את הכרטיס גזור בפס המגנטי שלו, בדואר רשום, כדי למנוע הגעתו לידיים לא מוסמכות.

שימוש בכרטיס ללא כיסוי

תשומת לב המחזיק מופנית לכך, כי שימוש בכרטיס חיוב כאשר המחזיק אמור לדעת כי הבנק בו מחויב הכרטיס עשוי שלא לכבד את החיוב, מהווה עבירה פלילית שעונש בצידה.

מוקד תלונות ובירורים

כל בירור או תלונה בקשר לתפעול אחד הכרטיסים שמנפיקה כאל יעשה בפניה טלפונית או באתר כאל בדרך של שליחת מסר אלקטרוני לחברה. כמו כן, יוכל הפונה לפנות לחברת כרטיסי האשראי לישראל בע"מ, רחוב תפוצות ישראל 13 גבעתיים, למחלקת שירות לקוחות.

דף פירוט

על המחזיק בכרטיס לבדוק את דף הפירוט החודשי המגיע אליו ולהודיע לנו מיידית ולא יאוחר מתום 30 יום על כל עסקה שהוא מתכחש לה.

דיוורים ודיווחים

זכותו של בעל הכרטיס לבקש על ידי פנייה למחלקת שירות לקוחות, כי לא יישלחו אליו דיוורים במעטפת דיוור החודשי (למעט דפי הפירוט).
במידה ותבקש מאיתנו תהיה זכאי לקבל גם דיווח על כל עסקה שתבצע בחו"ל תוך 17 ימים מהמועד בו יחויב חשבונך בגין אותה עסקה.

החוק המלא על כל פרטיו מופיע באתר בנק ישראל או אתר משרד המשפטים