Family365

נותן לך יותר מבצעים והטבות

הכרטיס שחותך לך בהוצאות!


  • צבירה של עד 3% החזר כספי בכל רשתות המועדון

  • מתנה למצטרפים: עד 125 ₪ למימוש ברשתות מועדון Family365

  • חוברת קופונים חודשית עם מבצעים משתנים בלעדיים ברשתות המועדון

  • אפשר לצרף את הכרטיס ולשלם איתו בנייד עם CalPay במכשירי אנדרואיד ועם Apple Pay ב-IOS

Family365

כרטיס 365

הכרטיס שחותך לך בהוצאות!

  • צבירה של עד 3% החזר כספי בכל רשתות המועדון
  • מתנה למצטרפים: עד 125 ₪ למימוש ברשתות מועדון Family365
  • חוברת קופונים חודשית עם מבצעים משתנים בלעדיים ברשתות המועדון
  • אפשר לצרף את הכרטיס ולשלם איתו בנייד עם CalPay במכשירי אנדרואיד ועם Apple Pay ב-IOS

מתנות הצטרפות


₪50 במתנה
למימוש ברשתות המועדון

- וגם -

₪75 במתנה
בקנייה הראשונה עם הכרטיס באחת מרשתות המועדון

הנחות ומבצעים משתנים


מחזיקי כרטיס האשראי Family365 נהנים מהנחות וממבצעים משתנים ברשתות המועדון:

ובנוסף - 3% החזר כספי בקנייה ברשתות המועדון*

הטבות נוספות


שאלות ותשובות


האם אפשר להשתמש בכרטיס ברגע שהוא מגיע?


למה אני צריך קוד סודי?


אפשר לקחת הלוואה בכרטיס?


איפה אפשר לבדוק מידע כמו פירוט חיובים ועסקות?

תנאים נוספים


הנפקת כרטיס Family 365 והטבות המועדון
הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור חברת כאל, לתנאים ולתקנון באתר המועדון. הזמנת הכרטיס אפשרית לבעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף בלבד. ניתן להנפיק רק כרטיס אחד של מועדון Family365 תחת תעודת זהות אחת. חברת כאל ומועדון Family365 רשאים לסיים ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, המבצעים וההטבות. עלון הקופונים שנשלח מדי חודש ניתן למימוש ברשת בה הונפק הכרטיס בלבד. הנפקת כרטיס Family365 תתאפשר רק לאחר הצטרפות למועדון Club365. ניתן להצטרף למועדון Family365 בסניפי רשת המשביר לצרכן או יינות ביתן. החזרים של עד 3% בקנייה ברשתות המועדון - ההחזרים יינתנו כהמחאה שתישלח ללקוח אחת לרבעון, עם דפי הפירוט של החיוב החודשי  בכרטיס. מימוש המחאת ההחזר בבתי העסק המצוינים על גביה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.


מתנת הצטרפות
50 ₪ במתנה למימוש ברשתות המועדון - לאחר הזמנת כרטיס Family365 באינטרנט או במוקד כאל, יישלח לבית הלקוח שובר הטבה בשווי 50 ₪ למימוש ברשת הנבחרת - הרשת בה הצטרף הלקוח לכרטיס. 75 ₪ במתנה בקנייה הראשונה עם הכרטיס - ההטבה בשווי 75 ₪ תינתן בעת ביצוע רכישה ראשונה בכרטיס Family365 ברשת בה הצטרף הלקוח לכרטיס. התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות לכרטיס Family365 ובכפוף לתקנון המועדון.

דמי כרטיס
יינתן פטור מדמי כרטיס במשך 6 החודשים הראשונים מיום הנפקת הכרטיס, וזאת בתנאי שמדי חודש במהלך חודשים אלה תתבצע בכרטיס עסקה של 1 ₪ לפחות. אם לא תתבצע עסקה כאמור, ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. החל מהחודש השביעי להנפקת הכרטיס ייגבו דמי כרטיס כמפורט בתעריפון העמלות של כאל. דמי חברות במועדון Club365 - הצטרפות למועדון Club365 כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100 ₪ לבית אב. מצטרפים חדשים למועדון Club365 ברשתות יינות ביתן בלבד זכאים לפטור מתשלום דמי חבר שנתיים וכן להטבות חברי מועדון ברשתות Club365 למשך 12 חודשים בלבד ממועד הנפקת כרטיס Family365. לאחר תקופה זו, לא יהיו זכאים ליהנות מהטבות רשתות Club365, אלא בכפוף לתשלום דמי חבר שנתיים, כקבוע בתקנון Club365. למצטרפים לכרטיס אשראי Family365 באינטרנט בין התאריכים 16.8.20-15.11.20, יינתן פטור מעמלת דמי כרטיס ל-12 חודשים ממועד הנפקת הכרטיס. לאחר מועד זה תיגבה עמלת דמי כרטיס בהתאם לתעריפון כאל.