כרטיסי אשראי לישראל בע"מ/ דיינרס קלוב ישראל בע"מ

רשימת עמלות ללקוחות מחזיקי כרטיסי ויזה, דיינרס, מסטרקארד,Cal choice ויזה, Cal choice דיינרס ו- Cal choice מסטרקארד של Cal

 

 

עמלה
ויזה, דיינרס, מסטרקארד (לרבות כרטיסי Choice)
 
 
הערות
דמי כרטיס:
 
 
כרטיסים רגילים (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב)
14.90 ₪
(1)(2)
כרטיס פלטינום
19.90 ₪
(1)(2)
כרטיס Cal לייט
5.90 ₪
 
כרטיס פריפייד (PREPAID)
9.90 ₪
(3)
כרטיס אינפינט
400.00 ₪
 
כרטיסים בנקאים
בהתאם לתעריף הבנק הרלוונטי
 
 
כל הכרטיסים
 
תשלום נדחה בגין עסקאות שבוצעו עד ליום 31/01/2015
0.55 ₪
(4)
טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה
30 ₪
(5)
פירעון מוקדם או מיידי של עסקות  
30 ₪
(6)
הנפקת כרטיס חליפי- הנפקה רגילה
30 ₪
(7)(8)
הנפקת כרטיס חליפי- הנפקה מיידית
40 ₪
(7)
המרת מטבע בשל עסקות בחוץ לארץ ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי
2.50% מסכום העסקה
(9)
רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי
6 $
 
 
ויזה
דיינרס
מסטרקארד
 
משיכת מזומן בחוץ לארץ
4 $
6 $
 6 $
(10)
 
כל הכרטיסים
 
הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ
מחיר המשלוח הינו בהתאם למחירון חברת השילוח ליעד אליו נשלח הכרטיס
 
הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ
25 ₪
 
דמי טעינה
27 ₪
(11)(12)(13)
הודעות על פיגור בתשלומים
65 ₪
(14)
מכתב התראה של עורך דין
150 ₪
 
איתור מסמכים
15 ₪
(5)(15)
פירעון מוקדם של הלוואה
60 ₪
(16)
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ
19 $ - 270 $
(17)(18)

 

 
 
(1)   בחלק מהכרטיסים נקבעו יעדים חודשיים אשר ביצוע רכישות בסכומים המפורטים מטה יקנו הנחה/פטור בדמי הכרטיס (המונחים "רכישות", "חיובים" ו-"חודש", כמשמעותם בתקנון קונים ומזוכים. את התקנון המלא ניתן לראות באתר www.cal-online.co.il) , להלן פירוט החיובים החודשיים וסכומי ההנחות בדמי הכרטיס נכון למועד זה:
 
סוג כרטיס
תעריף בסיס
מדרגה 1
מדרגה 2
מחזור
תעריף מופחת
מחזור
תעריף מופחת
כרטיסים רגילים (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב)
14.9 ₪
1,750 ₪
9.9 ₪
5,000 ₪
פטור
כרטיס פלטינום
19.9 ₪
3,000 ₪
15.9 ₪
5,000 ₪
פטור
כרטיס Cal לייט
5.9 ₪
-
-
-
-
כרטיס פריפייד (PREPAID)
9.9 ₪
-
-
-
-
כרטיס אינפינט
400 ₪
-
-
-
-
 
(2)   לא יינתנו הנחות בגין מחזור לכרטיסים המשוייכים למועדוני תעופה.
(3)   כרטיס מסוג פריפייד שמי בהם קיימת טעינה חוזרת.
(4)   עבור כל תשלום.
(5)   בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(6)   העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפרעון, בכפוף לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008. סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.
(7)   בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(8)   חל גם על הנפקה ו/או חידוש של כרטיס מעוצב, הנפקת/ חידוש כרטיס הנושא תמונה
(9)   עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת בחו"ל ו/או במטבע זר ו/או הנסלקת על ידי בית העסק גם באמצעות הארגונים הבינלאומיים בחו"ל, וזאת לרבות במקרים בהם תבוצע עסקה זו בש"ח, מלבד אם בוצעה בש"ח בבית עסק שפועל בישראל. בחשבון שקלי ההמרה על פי השער היציג בתוספת 2.5%. במידה והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות ומשם המרה לש"ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת 2.5%. בחשבון מט"ח ההמרה על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת 2.5%.
(10) העמלה תיגבה בנוסף לעמלת המרת המטבע
(11) עבור כרטיס Prepaid.
(12) לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך 7 ₪ .
(13) בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת, עמלת הטעינה תעמוד על 12 ₪
(14) לרבות עקב החזר חיוב מהבנק
(15) הפקה או הדפסה של מסמכים ו/או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח, העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד
(16) עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב. וכן בפירעון מוקדם של פריסות תשלומים למעט בכרטיסי Cal choice.
(17) העברת מטבע חוץ באמצעות Western Union.
(18) עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה
 
 
תעריפי העמלות הנקובים אינם כוללים הנחות שניתנו לתקופה קצובה.
 
 

 

PDF

EXCEL

WORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות באתר זה שמורות לחברת Cal - כרטיסי אשראי לישראל, המספקת שירותי הנפקה, מוצרי אשראי, תשלום בכרטיסי אשראי, אשראי חוץ בנקאי,
פריסה לתשלומים, הלוואות אקספרס, מועדוני לקוחות, מבצעים והטבות, קניות בתשלומים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ליסינג וסליקת כרטיסי אשראי של המותגים: ויזה, מסטרקארד ו Diners