עמוד הבית  >  Cal לשירותך  >  תקנון חלומות 2005

 תקנון תוכנית "חלומות 2005" למחזיקי כרטיסי ויזה/מסטרקארד

 

      
מבוא

1. תוכנית "חלומות 2005" של כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: Cal) נועדה לזכות בנקודות את המחזיקים בכרטיס ויזה/מסטרקארד תקף ותקין המונפק/המתופעל על ידי Cal, למעט כרטיס דלק, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ובפרסומים השונים.

 

2. במסגרת תוכנית "חלומות 2005" יפורסמו מעת לעת מגוון הטבות ומבצעים מהם יוכלו הלקוחות לבחור את המוצר/השירות המבוקש כנגד נקודות שצברו, או במסגרת שילוב של כסף ונקודות.

 

3. לקוח שבמועד בו יבקש לממש את הנקודות העומדות לזכותו ולא יהיה בידו כרטיס ויזה/מסטרקארד תקין ותקף לא יוכל לממש את הנקודות.

 

4. "כרטיס ויזה/מסטרקארד" בתקנון זה הינו כרטיס אשראי המונפק ו/או מתופעל על ידי Cal. מובהר בזאת כי הנקודות המוענקות על-פי תוכנית "חלומות 2005" או כל תוכנית אשר תחליף תוכנית זו הינן הטבה המוענקת על ידי Cal ללקוחותיה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינן מקנות ללקוח זכות שימוש בהן, אלא אם אושר הדבר על ידי Cal ו/או הבנק לפי העניין. למען הסר ספק, יובהר כי הנקודות הינן רכוש Cal ואין ללקוח זכות קנויה בהן.

 

5. בכפוף להוראות התקנון להלן, תוכנית "חלומות 2005" תהיה בתוקף עד ליום 31.12.2012, כאשר צבירת הנקודות בגין עסקות התבצעה עד ליום 31.12.2007 בלבד (להלן: "תקופת התוכנית") Cal זכאית לשנות או להפסיק את התוכנית בכל עת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת.

 

6. מחזיק כרטיס ויזה/מסטרקארד רשאי להזמין את המוצר/השירות שפורסם ללקוחות ויזה/מסטרקארד בכפוף לתנאי אותו פרסום ותנאי תקנון זה.

 

צבירת נקודות

7. הוראות סעיף זה וסעיפים 8, 16 ו- 17 יהיו בתוקף עד לתאריך 31.12.2007 בלבד : חישוב צבירת הנקודות יעשה בתום כל חודש קלנדרי וזאת בהתייחס לתאריכים השלושה לחודש ועד השני לחודש שלאחריו. להלן אופן צבירת הנקודות:

א. בכפוף להוראות סעיף 8 א' כל 25₪ של עסקות שחשבון הלקוח חויב בהם יזכו את הלקוח בנקודת זכות אחת בכפוף למפורט בסעיף ב' להלן.
ב. חישוב הנקודות להן זכאי הלקוח מבוצע ביחס לכל עסקה בנפרד, באופן הבא: סכום כל
  עסקה שביצע הלקוח יחולק ב 25₪. במידה והמנה כתוצאה מהחלוקה כמפורט תהא מספר
  שלם, יקבל הלקוח מספר נקודות השווה למנה. במידה ותיוותר שארית כלשהי כתוצאה מהחלוקה  תעוגל השארית ל-0 והלקוח לא יהיה זכאי לנקודות בגינה.

 Calרשאית לשנות מעת לעת את אופן חישוב צבירת הנקודות, בהודעה מוקדמת.

 

8. א. כל עסקה ו/או חלק מעסקה בכרטיס אשראי, כאמור, שתחויב בחשבון הלקוח עד ליום 31.12.2007 מזכה בנקודות, וזאת למעט עסקאות המתבצעות במוסדות ממשלתיים לרבות ביטוח לאומי ומס הכנסה. חיובים בגין דמי חבר, עמלות למיניהן, חיובים בגין ריבית, משיכות ו/או המרות מזומנים בארץ ובחו"ל (כולל משיכות מזומן מחלפנים בארץ ובחו"ל) ותוכניות אשראי למיניהן, כדוגמת הלוואות אקספרס, פריסת החיוב החודשי וכדומה, אינן מוגדרות כעסקה לצורך עניין זה ולפיכך לא יזכו בנקודות.
 ב. ביטול עסקה יגרום לחיוב החשבון בנקודות בהן זוכה בגין אותה עסקה.

 

9. צבירת הנקודות מחושבת על פי חיובים בגין עסקות שבוצעו באמצעות כל כרטיסי הויזה/מסטרקארד המשויכים לאותו חשבון בנק. אם באותו חשבון בנק קיים יותר מכרטיס ויזה/מסטרקארד אחד יבוצע חישוב הנקודות לכל הכרטיסים.
למרות זאת, לקוחות שיגישו ל-Cal בקשה מפורטת בכתב יוכלו לצבור נקודות לכל כרטיס בנפרד.

 

10.  כל אחד מבעלי הכרטיסים בחשבון רשאי להזמין מוצר/שירות תמורת הנקודות שנצברו לחשבון או להעבירן או להמירן בהתאם לתקנונים הספציפיים. בחשבונות המנוהלים על ידי חברות ובחשבונות משותפים לחברי קיבוץ הזמנת המוצר/השירות תיעשה בכתב בחותמת מורשה חתימה, ולא על ידי מי שהכרטיס הונפק לשימושו. 

 

11. יתרת הנקודות מתוכנית ה"חלומות" הקודמת, תועבר באופן אוטומטי לחשבון הלקוח ותשמש בתכנית "חלומות 2005".

 

12.  בדף הפירוט החודשי, ככל שישלח, תוצג הצבירה הכללית של נקודות לחשבון שבו כרטיס ויזה/מסטרקארד תקין ותקף של Cal. בהתאם לנצבר עד ליום הפקת דף הפירוט.

 

13. במסגרת התוכנית לא ניתן להעביר נקודות מכרטיס לכרטיס או מחשבון לחשבון, אלא במקרים הבאים:
    א. העברת נקודות מכרטיס ויזה/מסטרקארד לכרטיס ויזה ו/או דיינרס ו/או מסטרקארד המונפק או מתופעל ע"י Cal ומנוהל באותו חשבון בנק של הכרטיס המעביר, ובלבד ששני הכרטיסים תקפים ותקינים.
    ב. העברת נקודות מכרטיס ויזה/מסטרקארד לכרטיס ויזה ו/או דיינרס ו/או מסטרקארד המונפק או מתופעל ע"י Cal ומנוהל בחשבון בנק שונה מהכרטיס המעביר, ובלבד ששני הכרטיסים תקפים ותקינים ומונפקים שניהם על שם המעביר או על שם בן/בת זוגו בלבד.
    ג. בכפוף לאמור בסעיפים א' ו-ב' העברת הנקודות מכרטיס ויזה/מסטרקארד המונפק ו/או מתופעל ע"י Cal לכרטיס דיינרס תיעשה עפ"י יחס שתי נקודות ויזה/מסטרקארד שוות לנקודה אחת של דיינרס. העברת הנקודות מכרטיס דיינרס לכרטיס ויזה/מסטרקארד או מכרטיס ויזה לכרטיס מסטרקארד וההיפך תיעשה עפ"י יחס של אחד לאחד.
    ד. החל מיום 1.1.2008 לא ניתן יהיה להעביר נקודות מכרטיס "דיינרס" לכרטיס "ויזה" ו/או "מסטרקארד" אחר".

 

14. בכפוף לסעיף 13, העברת נקודות כרוכה בתשלום עמלה המפורסמת ע"י Cal.

 

15. הנקודות שנצברו לזכות חשבון שבו כל כרטיסי האשראי מאותו סוג מותג (דהיינו ויזה או מסטרקרד) נחסמו/פקע תוקפם/בוטלו על ידי הבנק/Cal/הלקוח יימחקו באופן אוטומטי חודשיים לאחר מכן במשך תקופה זו לא ניתן לממש את הנקודות.

 

16. בעסקות מסוג "קרדיט", " 30+", " עדיף" או "תשלום עדיף" יזוכה הלקוח
     בנקודות על מלוא סכום הקניה במועד דיווח העסקה בדף הפירוט החודשי, למרות שתאריך
     פירעון עסקות אלו עשוי להימשך מספר חודשים. בעסקות מסוג "תשלומים", בהן Cal אינה  
     מחייבת בריבית, הזיכוי בנקודות ייעשה בכל תשלום בהתייחס לסכום הפירעון באותו התשלום.
     מבצעי דחייה של עסקות בבתי עסק יזכו את הלקוח בנקודות כבר בחודש ביצוע העסקה למרות
     שפירעונן חל במועד מאוחר יותר.

 

17. חישוב הזכאות לנקודות עבור עסקות המבוצעות במטבע חוץ ייעשה
     על ידי המרה לש"ח של הסכום במטבע חוץ לפי שער מכירה להעברות והמחאות של בנק            
     דיסקונט לישראל בע"מ, בתאריך ביצוע החישוב ובכפוף להוראות הדין.

 

18. א. בפרסומים למחזיקי כרטיס ויזה/מסטרקארד של Cal יהיה רשום ערך המוצר/השירות בנקודות ו/או התוספת הכספית שיש לשלם עבורו בנוסף לנקודות. כמו כן יצוינו תנאי העסקה וההגבלות על פיה (מקום פנוי, מועדים וכו').
ב.  כמו כן יצוין בפרסומים עלות כל נקודה בשקלים ו/או באגורות לכל מקרה בו לא יהיו  די נקודות למימוש ההטבה, ועל אף האמור לעיל תמומש ההטבה באמצעות נקודות שאינן עומדות לזכות החשבון, יחויב החשבון בגין החריגה בהתאם לשווי ההנחה שניתנה.

 

19. עם עיבוד מימוש ההטבה במחשבי Cal, תגרענה הנקודות מצבירת הניקוד בהתאם לתקנון זה.

 

20. קיימים מוצרים/שירותים אותם ניתן לרכוש באמצעות נקודות במרכזי הזמנות ובהתאם לכללים הנהוגים שם. יובהר ויודגש כי מרכזי ההזמנות אינם בבעלות Cal ולא מתופעלים על ידה.

 

21. Cal אינה צד לעסקה של רכישת שירות/מוצר גם כשהדבר נעשה כנגד נקודות ו/או כנגד תשלום. האחריות על טיב המוצרים ו/או השירותים, אופן הזמנתם ומימושם, לרבות השירותים, הטיסות, הנופשונים וחבילות הנופש, מוטלת במלואה על הספקים המספקים את המוצרים ו/או השירותים ואינה חלה בשום פנים ואופן על Cal.

 

22.  הוצאת החשבונית או תעודת האחריות ללקוח באחריות ספקי השירותים/המוצרים.

 

23.  שימוש בנקודות מעבר לסך הנקודות שנצברו:
 א. לצורך מימוש הטבה ישתמש הלקוח אך ורק בנקודות העומדות לזכותו.
 ב. הלקוח לא ירכוש הטבה כנגד נקודות אותם יצבור ו/או יתכוון לצבור בעתיד.
 ג. על אף האמור לעיל: מעת לעת תחושב כמות הנקודות העומדות לזכות כל חשבון. במידה ויוברר כי יתרת הנקודות בחשבון זה הינה שלילית (להלן: "חריגת ניקוד"), יחויב החשבון בגין החריגה באמצעות הכרטיס, בהתאם למועד החיוב הנהוג בו עפ"י החישוב כדלקמן:
   ג.1 מערכת המחשב של Cal תאתר את מימוש ההטבות האחרונות אשר בוצעו בכרטיסים המשויכים לאותו חשבון, על פי מועד עיבודן במחשב Cal.
   ג.2 החשבון יחויב בגין ההטבה האחרונה שמימש, בהתאם לערך ההטבה שניתנה כאמור בסעיף 18.ב.
   ג.3 במידה ולאחר החיוב האמור בסעיף ג.2 נותר החשבון בחריגת ניקוד, מחשב Cal יאתר את ההטבה/ההטבות שקדמה/קדמו לאחרונה ויחייב את החשבון בהתאם לערך ההטבה/ההטבות שניתנה/נו, ובאותו אופן יבוצע החישוב עד לאיפוס החריגה.
   ג.4 מבלי לגרוע באמור לעיל, יובהר כי בכל מקום בו לא תופיע בהודעת מבצע שווי הנקודה, או בכל מקרה אחר שאינו מוסדר במפורש בתקנון זה, יחויב החשבון בשיעור של 1.6 אגורות לנקודה.
        ג.5 על אף האמור בסעיפים הקודמים בכל מקרה בו חריגת הניקוד נגרמה כתוצאה מביטול עסקה כאמור בסעיף 8.ב תחייב Cal את החשבון בגין החריגה בשיעור של 1.6 אגורות לנקודה.
     ג.6 למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל חשבון המשויכים אליו מספר כרטיסים, יתבצע   
     מלוא החיוב בגין חריגת הניקוד בכרטיס בו נעשה השימוש האחרון במבצע נקודות,    
     בהתאם למועד החיוב הנהוג בו.

 

24. על לקוחות Cal בעלי כרטיס ויזה/מסטרקארד החברים במועדון "הנוסע המתמיד" בחברת אל-על או שכרטיסם משוייך לתוכנית "צבירת נקודות לנוסע המתמיד של אל על" או כל מועדון לקוחות אחר שבמסגרתו נצברות נקודות טיסה ב- Cal למימוש בחברת התעופה אל-על יחול גם תקנון "צבירת נקודות לנוסע המתמיד של אל על" ויהיו כפופים להוראותיו, וכן לתקנון המועדון בו הינם חברים.

 

כללי

25. Cal שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי מבצע לרבות הוספת/גריעת ניקוד ו/או סכום כסף הנדרש עבור מוצר ו/או שירות, וזאת בהודעה מוקדמת.

 

26. תקנון התוכנית כפוף לשינויים והוראות חוק ו/או הוראות רשויות מוסמכות, ובכלל זה שינוי בהוראות בנק ישראל.

 

27. Cal רשאית לשנות, להוסיף ו/או לגרוע ו/או לסיים תנאי תקנון זה בהודעה מוקדמת.

 

28. מוצהר ומובהר בזה כי Cal אינה מתחייבת כי המחירים בפרסומים השונים נמוכים מהמחירים בהם
    ניתן לרכוש את אותם המוצרים/השירותים בדרך אחרת. Cal אינה אחראית בשום אופן למחירים
    אשר יקבעו במהלך מבצעים או מכירות שיערכו ספקי הטובין בעצמם או בשיתוף אחרים, במקביל
    לתוכנית "חלומות 2005" או בסמוך לה, אשר במהלכם יעניקו הספקים הנחות והטבות על פי שיקול
    דעתם. על הלקוח לבדוק ולהשוות את המחירים בשוק לפני הזמנת המוצר ו/או השירות.

 

29. רישומי Cal הינם הקובעים בכל הקשור לתוכנית זו ולתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתן ו/או אופן גריעתן, בקשות הלקוח למימוש הטבות באמצעות נקודות וכדומה.

 

30. הודעות Cal כפי שתתפרסמנה בדיוור החודשי או לחלופין בכל אפיק פרסומי נפוץ אחר, 
    הנוגעות לתוכנית “חלומות 2005” או הנוגעות למבצעים נוספים במהלך התוכנית ייחשבו כהודעה מספקת לכל דבר ועניין. אופן הפרסום והיקפו נתון לשיקול דעתה הבלעדי של Cal.

 

31. המבצעים במסגרת תוכנית "חלומות 2005" הינם מבצעים הנערכים ספציפית לרווחת הלקוחות
    ואינם עסקה או התחייבות לביצוע עסקה. לכן רשאית Cal לשנות את תנאי המבצעים לפי הצורך
    ולמחזיק הכרטיס לא תהא זכות קנויה כלשהי במקרה של שינויים אלה או תקלה באספקת
    המוצרים ו/או השירותים.

 

32  למרות האמור בתקנון זה, בקשת לקוח להצטרף לתוכנית "לקבל יותר" תחשב כבקשה מצד הלקוח להפסקת צבירת הנקודות במסגרת תוכנית "חלומות 2005". בהתאם לכך  המועד הנזכר בסעיפים 5, 7, 8, ו- 13 ישונו בהתאמה למועד בו יבקש הלקוח להצטרף לתוכנית "לקבל יותר".

 

    

 

כל הזכויות באתר זה שמורות לחברת Cal - כרטיסי אשראי לישראל, המספקת שירותי הנפקה, מוצרי אשראי, תשלום בכרטיסי אשראי, אשראי חוץ בנקאי,
פריסה לתשלומים, הלוואות אקספרס, מועדוני לקוחות, מבצעים והטבות, קניות בתשלומים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ליסינג וסליקת כרטיסי אשראי של המותגים: ויזה, מסטרקארד ו Diners