cal-logo
logos

Fix BACK כרטיס האשראי שמחזיר לך כסף חזרה על כל קניה

₪100 מתנת הצטרפות ב- BUYME

צבירה ללא הגבלה!

עיצוב הכרטיס בחינם

מסגרת אשראי חוץ בנקאית*

פטור מדמי כרטיס בשנה הראשונה

תנאים נוספים

הנפקת הכרטיס והטבות המועדון
ניתן להנפיק כרטיס כאל פיקסבק אחד בלבד ללקוח. ההחזר הכספי בכפוף לתנאים המלאים במסמכי ההצטרפות ובתקנון המועדון. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מתנת הצטרפות
מתנת הצטרפות בסך ₪100 תינתן בחודש העוקב להנפקת הכרטיס ובכפוף לביצוע עסקה ראשונה. המתנה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח.

דמי כרטיס
בשנה הראשונה יינתן פטור מלא מדמי כרטיס, החל מהשנה השנייה יגבו דמי כרטיס על-פי תעריפון כאל.

ההחזר הכספי*
הצבירה מתבצעת בגין ביצוע עסקאות/רכישות, כהגדרתן בתקנון. 1% בשנה הראשונה ו-0.75% מהשנה השנייה והלאה. בתשלום עבור משרדים ממשלתיים (ביטוח לאומי, חברת חשמל, חברת הדואר), מקבלים החזר של 0.5% בשנה הראשונה ו-0.38% בשנה השנייה ואילך.

כרטיסים מעוצבים:
כפוף לתקנון כרטיסים מעוצבים.

מסגרת אשראי חוץ בנקאית*
מסגרת אשראי אחת לכל כרטיסי כאל (חוץ בנקאיים).

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי
לידיעתך, לשם הקצאת אשראי חדש, לרבות בעת חידוש מסגרת או שינויה, או שינוי אופן ניצול האשראי, לרבות הצטרפות לתכניות אשראי שונות, חברתנו פונה מעת לעת ללשכת האשראי בבקשת חיווי אשראי. לשכת האשראי תפנה לצורך כך לקבלת מידע ממאגר נתוני האשראי המרכזי של בנק ישראל, וזאת בהתאם לסעיף 33 לחוק נתוני אשראי.

اشعار حول قبول مؤشر ائتمان
يرجى ملاحظتك، من أجل تخصيص ائتمان جديد، بما في ذلك عند تجديد إطار الائتمان أو تغييره، أو تغيير طريقة استخدام الائتمان، بما في ذلك الانضمام إلى برامج ائتمان مختلفة، تتصل شركتنا من وقت لآخر بمكتب الائتمان لطلب مؤشر ائتمان. لهذا الغرض، سيطلب مكتب الائتمان معلومات من قاعدة بيانات الائتمان المركزية في بنك إسرائيل، وفقًا للمادة 33 من قانون بيانات الائتمان.