חוק איסור הלבנת הון - הנחיות חדשות להצטרפות

בעקבות ההנחיות החדשות של בנק ישראל במסגרת הצו לאיסור הלבנת הון, חברת כאל נדרשת לבצע החל מ-12/9/2007, איסוף פרטים, זיהוי ואימות הפרטים ותיעוד בכל צירוף חדש של בית עסק לסליקה עם כאל.

המסמכים הנדרשים לצורך צירוף בית עסק, הן בהתאם לסוג הבעלות:

 • עוסק מורשה / שותפות לא רשומה
 • תאגיד / שותפות רשומה / עמותה / אגודה שיתופית

עוסק מורשה / שותפות לא רשומה

בכדי להצטרף להסכם סליקה בכאל, עליך להצטייד במסמכים הבאים ולהציגם בעת הגעת נציג סחר אליך:

 • העתק של תעודת זהות של כל הבעלים - יש להצטייד בתעודת זהות מקורית ולצלם עותק של תעודת הזהות. על הבעלים להיות נוכחים במקום בעת החתימה על ההסכם
 • הצהרת נהנה ובעלי שליטה - יש למלא הטופס ולחתום בתחתית הטופס, יש לשים חותמת במידה ומדובר בתאגיד. לצפיה בהצהרה לדוגמא
 • העתק של תעודת זהות או תעודת התאגדות של ערב

תאגיד / שותפות רשומה / עמותה / אגודה שיתופית

בכדי להצטרף להסכם סליקה בכאל, עליך להצטייד במסמכים הבאים ולהציגם בעת הגעת נציג סחר אליך:

 • העתק של תעודת זהות של מורשי חתימה בהתאם לרשום בפרוטוקול של החברה - יש להצטייד בתעודת זהות מקורית ולצלם עותק של תעודת הזהות
 • העתק של תעודת התאגדות - יש להצטייד בתעודת התאגדות מקורית ולצלם עותק של תעודת התאגדות. לצפיה בדוגמת תעודת התאגדות
 • העתק פרוטוקול זכויות חתימה או אישור עו"ד לזכויות החתימה - יש להצטייד בפרוטוקול מקורי ולצלם עותק של הפרוטוקול. אם אין פרוטוקול מקורי לא זמין, יש לקבל אישור מקור לזכויות החתימה, החתום על ידי עורך דין. לצפיה בפרוטוקול לדוגמא
 • הצהרת נהנה ובעלי שליטה - יש למלא ולחתום בתחתית הטופס, יש לשים חותמת במידה ומדובר בתאגיד. לצפיה בהצהרה לדוגמא
 • העתק של תעודת זהות או תעודת התאגדות של ערב

הסבר לחוק איסור הלבנת הון

בשנת 2001 חוקק חוק איסור הלבנת הון. מטרתו של החוק הינה, בין היתר, להילחם בפשיעה בדרך של מעקב ואיתור הכספים הרבים המהווים את התוצר של הפשיעה לסוגיה. אחת הדרכים לעקוב אחר כספי הפשיעה הינה לחייב את הגופים דרכם עובר הכסף לזהות ולאמת את זהותם של לקוחותיהם.
לפיכך, מכוח חוק איסור הלבנת הון, פורסמו צווים שונים המופנים למוסדות הפיננסיים השונים המחייבים את אותם מוסדות, לרשום על לקוחותיהם פרטים שונים, לאמת פרטים אלה ולזהותם.
לאחרונה, תוקן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 ("הצו") כך שהחיל חלק ממשמעותי מהוראותיו, אשר עד מועד התיקון הוחלו רק על הבנקים, גם על חברות כרטיסי האשראי.
כפועל יוצא מהצו חברת כאל מחויבת, כאשר היא מתקשרת עם בית עסק בהסכם סליקה חדש:

 1. לרשום במערכותיה פרטים מזהים שונים לגבי בית העסק, לגבי נהנה של בית העסק ובעלי השליטה בנהנה (אם בית העסק מופעל עבור מישהו אחר), לגבי בעלי השליטה בבית העסק (אם בית העסק הינו תאגיד) ולגבי ערבים לבית העסק (אם צד שלישי ערב להתחייבויות בית העסק כלפי כאל)
 2. לקבל מבית העסק העתק ת.ז. אם הוא יחיד או העתק מאושר (ע"י עו"ד או עובד של כאל) של תעודת ההתאגדות אם בית העסק הינו תאגיד
 3. לקבל מבית העסק הצהרה בכתב על נהנה (ככל שיש) ועל בעלי השליטה בו (אם בית העסק הינו תאגיד)
 4. לקבל מבית העסק העתק מאושר של פרוטוקול זכויות החתימה
 5. לזהות את בית העסק (אם הוא יחיד) או את מורשה החתימה (אם בית העסק הוא תאגיד) פנים אל פנים