החל מיום 10/04/2020 תחול ירידה של 0.15% בריבית הפריים. שיעור ריבית הפריים השנתי החדש יעמוד על 1.6%
לאור השינוי האמור לעיל, ישתנו בשיעור דומה שיעורי הריביות בתכניות ומסלולי האשראי המבוססים על ריבית הפריים (30+, עדיף, תשלום עדיף, חיוב חודשי קבוע, וכרטיס CalChoice) כנזכר בדפי הפירוט החודשיים. נבהיר כי בהתייחס לאשראי הניטל במסגרת תכניות האשראי קרדיט ו-לארג', יחול השינוי אך ורק בהתייחס לעסקות שיבוצעו החל ממועד השינוי


01/03/2020 הודעה ללקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך למועדון 'שופרסל כאל'
בהתאם לתעריפון העמלות של כאל, תעריף דמי הכרטיס אותו אתה מחזיק הוא 10 ₪ החל מהשנה השנייה שלאחר הנפקתו, 11 ₪ החל מהשנה השלישית שלאחר הנפקתו, ו-15.9 החל מהשנה הרביעית שלאחר הנפקתו.
אנו מביאים לידיעתך, כי החל ממועד החיוב של חודש מאי 2020 אנו משנים את תעריף דמי הכרטיס, כך שיעמוד על סכום קבוע של 12.9 ₪ בחודש החל מהשנה השניה להנפקתו, ללא הנחה התלויה בהיקף השימוש בכרטיס. בהתאם לכך, תעריפו של כרטיס שהונפק החל בחודש ינואר 2018 ואילך יעלה, והחל בשנה הרביעית להנפקתו, התעריף יופחת.
אנא ראו בהודעה זו הודעה על שינוי תנאי הסכם הנפקת הכרטיס"


החל מיום 01/05/2019 יחולו השינויים הבאים בתעריפון העמלות של החברות כאל ודיינרס
1. עמלת "דמי כרטיס" לכרטיסים שאינם מסוג "פלטינום" תעלה מ-14.9 ₪ לסך של 15.9 ₪ בחודש למעט הסדרים מיוחדים
2. עמלת "הכחשה לא מוצדקת של עסקה" תופחת מ-30 ₪ לסך של 15 ₪
3. עמלת "איתור מסמכים" תופחת מ-15 ₪ לסך של 10 ₪
הודעה זו מהווה תיקון להסכמי ההנפקה שנכרתו ביניכם לבין חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ או חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ


החל מיום 27/05/2018 יעודכן תעריפון העמלות של חברת כאל ודיינרס באופן הבא ויובהר כי בגין עמלת רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי ועמלת משיכת מזומן בחוץ לארץ בחשבון המתנהל באותו מטבע תתווסף הערה כי העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון. ההמרה מש"ח או מ-$ למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה.


ללקוחות המחזיקים בכרטיסי "ויזה נטען" שהונפק על ידי כאלהחל מיום 01/04/2018 שיעורה של "עמלת עסקה במט"ח יעמוד על 2.8% מסכום העסקה לאחר ההמרה. עמלה זו תחול גם על משיות מזומן במכשירים אוטומטיים במט"ח בחו"ל (בכרטיסים המאפשרים ביצוע משיכות מזומן).​


נבקש להודיעכם כי החל מיום 1.3.2018 ישונו תנאי תכנית צבירת הנקודות בכרטיס, כך שניתן יהיה להעביר את הנקודות לחשבונך בחברת אל על תוך שלוש שנים מיום צבירת כל נקודה בפועל. במידה והנקודות לא יועברו בתום השלוש שנים ממועד הצבירה, ימחקו הנקודות, ולא תינתן כל תמורה אחרת בגינן. בהתייחס לנקודות שנצברו עד ליום 28.2.2018 ניתן יהיה להעביר את הנקודות האמורות לחשבונך בחברת אל על למשך שלוש שנים ממועד זה, כלומר עד ליום 27.2.2021. אין בהודעה זו בכדי לשנות את תוקף הנקודות בחברת אל על בהתאם לנהליה של אל על.


החל מיום 01/11/2017 יחולו השינויים הבאים בתעריפוני העמלות למחזיקי כרטיס של החברות כאל ודיינרס ללקוחות המבצעים את הפעולות בערוצים ישירים:

עמלה
ויזה, דיינרס, מסטרקארד
(לרבות כרטיסי Choice)
הערות
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה רגילה 15 ₪ (1)
איתור מסמכים ללא עלות (2)
  1. בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה
  2. במקרים בהם ישנן הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, תיגבנה הוצאות צד שלישי אלו

החל מיום 01/08/2017 יעודכן תעריפון העמלות של חברת כאל ודיינרס באופן הבא:

  1. שיעורה של עמלת "משיכת מזומן במט"ח בחו"ל", יופחת ל 3.5% מסכום המשיכה לאחר ההמרה (למעט הסדרים מיוחדים). במידה שהמשיכה תבוצע במטבע זהה למטבע בו מחויב החשבון, סכום העמלה נותר ללא שינוי.
  2. שיעורה של "עמלת עסקה במט"ח" עבור כל עסקה שתבוצע במטבע שאינו ₪, יעמוד על 2.8% מסכום העסקה לאחר ההמרה (למעט הסדרים מיוחדים).

החל מיום 01/07/2015 יעודכן תעריפון העמלות של חברת כאל ודיינרס באופן הבא:

  1. שיעורה של עמלת "משיכת מזומן במט"ח בחו"ל", יופחת ל 3.5% מסכום המשיכה לאחר ההמרה (למעט הסדרים מיוחדים). במידה שהמשיכה תבוצע במטבע זהה למטבע בו מחויב החשבון, סכום העמלה נותר ללא שינוי.
  2. בביצוע משיכות מזומן במט"ח ממכשירים אוטומטיים בחו"ל, או בדלפק בחו"ל, תיגבה עמלת "משיכת מזומן במט"ח בחו"ל". שיעורה של עמלה זו יעמוד על 3.85% מסכום המשיכה (למעט הסדרים מיוחדים). במידה והמשיכה תבוצע במטבע זהה למטבע בו מחויב החשבון, סכום העמלה יהיה 16 ₪ בגין כל משיכה.
  3. שיעורה של עמלת "הודעות על פיגור בתשלומים" יעמוד על 5 ₪.

הורדה בשיעורי ריבית
הרינו להודיעכם כי החל מיום חמישי ז' באדר 26.02.2015 תחול ירידה בשיעור של 0.15% בריבית הפריים. שיעור ריבית הפריים, החל מתאריך זה יעמוד על 1.60%. לפיכך, שיעור הריבית בתוכניות האשראי לכרטיסי אשראי המונפקים ע"י חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כאל) ו/או דיינרס קלוב ישראל בע"מ ירד באותו שיעור. להלן טבלה המפרטת את שיעורי הריבית בתוכניות האשראי שיכנסו לתוקף החל מיום חמישי 26.02.2015

תכנית סוג הכרטיס שיעור הריבית השנתית שיעור הריבית מתואמת שנתית
קרדיט זהב / כרטיס לעסקים / דיינרס גלובס 11.45% 12.07%
פלטינום 8.25% 8.57%
אחרים 11.75% 12.40%
ויזה עדיף זהב / כרטיס לעסקים 9.45% 9.79%
פלטינום 6.05% 6.19%
אחרים 9.55% 9.90%
ויזה 30+ זהב / כרטיס לעסקים 5.05% 5.15%
פלטינום 4.05% 4.11%
אחרים 6.80% 6.98%
תשלום עדיף זהב / כרטיס לעסקים 12.30% 13.02%
פלטינום 8.90% 9.27%
אחרים 13.15% 13.97%
חיוב חודשי קבוע זהב 13.60% 14.48%
פלטינום 11.10% 11.68%
אחרים 15.50% 16.65%
דיינרס לארג' \ חודש פלוס לכל סוגי הכרטיסים 8.65% 9.00%

הודעה זו אינה חלה על מחזיקי כרטיסי אשראי CalChoice להם נקבעת ריבית אישית, וכן ללקוחות להם נקבעה ריבית אישית ו/או המצויים בהסדר מיוחד/אישי אחר.​