רשימת עמלות ללקוחות כאל ודיינרס ולמחזיקי כרטיסי ויזה, דיינרס, ומסטרקארד

שהונפקו על ידי כל רשימת הבנקים הבאים: דיסקונט, מרכנתיל, מזרחי, הבינלאומי, איגוד, אוצר החייל, U Bank , יהב, ירושלים, פאג"י, כרטיס דיינרס של בנק לאומי וכן כרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי כאל.

עמלה ויזה, דיינרס, מסטרקארד
(לרבות כרטיסי Choice)
הערות
דמי כרטיס:
כרטיסים רגילים (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב) 15.90  (1)(2)
כרטיס SHOP&FLY 15.90  (2)
כרטיס שופרסל 12.90  (2)
כרטיס פלטינום 19.90  (1)(2)(5)
כרטיס כאל לייט 5.90  לא ניתן להנפקה
כרטיס פריפייד (PREPAID) 9.90  (3)
כרטיסי Fly Card פרימיום 38.90  (4)
כרטיס אינפיניט 400.00 
כרטיס מאסטרקארד bitcard זהב 19.25 (6)
כרטיסים בנקאים בהתאם לתעריף הבנק הרלוונטי

עמלה  כל הכרטיסים הערות
טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 15 ₪ (7)
פירעון מוקדם או מיידי של עסקות 30  (8)
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה רגילה 30  (9)(10)
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה מיידית 40  (9)
עמלת עסקאות במט"ח 2.80% מסכום העסקה (11)
רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי 6 $ (21)
משיכת מזומן בחוץ לארץ 3.50% (12)
משיכת מזומן בחוץ לארץ בחשבון המתנהל באותו מטבע 16  (12) (21)

עמלה כל הכרטיסים הערות
הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ מחיר המשלוח הינו בהתאם למחירון חברת השילוח ליעד אליו נשלח הכרטיס
הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ 25 
דמי טעינה 27  (13)(14)(15)
הודעות על פיגור בתשלומים (16)
מכתב התראה של עורך דין 150 
איתור מסמכים 10  (7)(17)
פירעון מוקדם של הלוואה 60  (18)
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ 19 $ - 270 $ (19)(20)

(1) בחלק מהכרטיסים נקבעו יעדים חודשיים אשר ביצוע רכישות בסכומים המפורטים מטה יקנו הנחה / פטור בדמי הכרטיס (המונחים "רכישות", "חיובים" ו-"חודש", כמשמעותם בתקנון קונים ומזוכים. את התקנון המלא ניתן לראות באתר www.cal-online.co.il), להלן פירוט החיובים החודשיים וסכומי ההנחות בדמי הכרטיס נכון למועד זה:

סוג כרטיס תעריף בסיס מדרגה 1 מדרגה 2
-- -- מחזור: תעריף מופחת: מחזור: תעריף מופחת:
כרטיסים רגילים (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב) 15.9  1,750  9.9  5,000  פטור
כרטיס פלטינום 19.9  4,000  15.9  6,000  פטור

(2) לא יינתנו הנחות בגין מחזור לכרטיסים המשויכים למועדוני תעופה ולמועדוני שופרסל ו- SHOP&FLY. בכרטיסי מועדון שופרסל לא תיגבה עמלת דמי כרטיס ב-12 החודשים הראשונים שלאחר הנפקת הכרטיס. בכרטיסים מסוג דיינרס Extra יינתן פטור מדמי כרטיס בכפוף למחזור של 5,000 ₪ בחודש.
(3) כרטיס מסוג פריפייד שמי בהם קיימת טעינה חוזרת. 
(4) לכרטיס מסוג דיינרס תינתן הנחה בסך 4 ₪.
(5) לכרטיס מסוג דיינרס משולב תינתן הנחה בסך 2 ₪.
(6) בכרטיסי המועדון לא תיגבה עמלת דמי כרטיס ב-24 החודשים הראשונים שלאחר הנפקת הכרטיס. כמו כן, בכרטיסים אלו לא ינתנו הנחות בגין מחזור.
(7) בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(8) העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפרעון, בכפוף לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008. סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.
(9) בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(10) חל גם על הנפקה ו/או חידוש של כרטיס מעוצב, הנפקת / חידוש כרטיס הנושא תמונה.
(11) עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה המבוצעת במטבע שונה מש"ח. בחשבון שקלי ההמרה תבוצע על פי השער היציג בתוספת 2.8%. במידה והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש"ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת 2.8%. בחשבון מט"ח ההמרה על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת 2.8%. ויזה - שערי המרה לדולר (יש למלא 0 בשדה Bank Fee), מסטרכארד- שערי המרה לדולר (יש למלא 0 בשדה Bank Fee).
(12) העמלה תיגבה גם עבור משיכה במכשיר ATM וגם עבור משיכה בדלפק.
(13) עבור כרטיס Prepaid.
(14) לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך 7 ₪.
(15) בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת, עמלת הטעינה תעמוד על 12 ₪.
(16) לרבות עקב החזר חיוב מהבנק.
(17) הפקה או הדפסה של מסמכים ו/או דוחות המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח, העמלה נגבית בגין כל מסמך בנפרד.
(18) עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב. וכן בפירעון מוקדם של פריסות תשלומים וכן בפירעון מיידי של תכנית חיוב חודשי קבוע, עדיף, תשלום עדיף ו-30+, ולמעט בכרטיסי Cal choice.
(19) העברת מטבע חוץ באמצעות Western Union.
(20) עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה.
(21) העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון. ההמרה מש"ח או מ-$ למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה.

תעריפי העמלות הנקובים אינם כוללים הנחות שניתנו לתקופה קצובה והסדרים מיוחדים בהם ניתן פטור מעמלות מסוימות.

הטבות לפעילות בערוצים ישירים

עמלה ויזה, דיינרס, מסטרקארד
(לרבות כרטיסי Choice)
הערות
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה רגילה 15  (1)
איתור מסמכים ללא עלות (2)
פירעון מוקדם או מיידי של עסקות 20  (3)

(1) בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(2) במקרים בהם ישנן הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, תיגבנה הוצאות צד שלישי אלו.
(3) העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפירעון, בכפוף לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008. סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.

PDF
EXCEL