רשימת עמלות ללקוחות כאל ודיינרס ולמחזיקי כרטיסי ויזה, דיינרס, ומסטרקארד

שהונפקו על ידי כל רשימת הבנקים הבאים: דיסקונט, מרכנתיל, מזרחי, הבינלאומי, איגוד, יהב, ירושלים, כרטיס דיינרס של בנק לאומי וכן כרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי כאל.

עמלה ויזה, דיינרס, מסטרקארד
(לרבות כרטיסי Choice)
הערות
דמי כרטיס:
כרטיסים רגילים (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב) 15.90  (1)(2)
כרטיס SHOP&FLY 15.90  (2)
כרטיס שופרסל 12.90  (2)
כרטיס פלטינום 19.90  (1)(2)(5)
כרטיס כאל לייט 5.90  לא ניתן להנפקה
כרטיס פריפייד (PREPAID) 9.90  (3)
כרטיסי Fly Card פרימיום 38.90  (4)
כרטיס אינפיניט 400.00 
כרטיסים בנקאים בהתאם לתעריף הבנק הרלוונטי

עמלה  כל הכרטיסים הערות
טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 15 ₪
פירעון מוקדם או מיידי של עסקות 30  (6)
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה רגילה 30  (7)(8)
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה מיידית 40  (7)
עמלת עסקאות במט"ח 3.0% מסכום העסקה (9)
רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי 6 $ (18)
משיכת מזומן במט"ח בחוץ לארץ 3.0% (10)
משיכת מזומן בחוץ לארץ בחשבון המתנהל באותו מטבע 16  (10) (18)

עמלה כל הכרטיסים הערות
הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ עד 230 
דמי טעינה 27  (11)(13)(12)
הודעות על פיגור בתשלומים (14)
מכתב התראה של עורך דין 150 
איתור מסמכים 10 
פירעון מוקדם של הלוואה 60  (15)
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ 19 $ - 270 $ (16)(17)

(1) בחלק מהכרטיסים נקבעו יעדים חודשיים אשר ביצוע רכישות בסכומים המפורטים מטה יקנו הנחה / פטור בדמי הכרטיס (המונחים "רכישות", "חיובים" ו-"חודש", כמשמעותם בתקנון קונים ומזוכים. את התקנון המלא ניתן לראות באתר www.cal-online.co.il), להלן פירוט החיובים החודשיים וסכומי ההנחות בדמי הכרטיס נכון למועד זה:

סוג כרטיס תעריף בסיס מדרגה 1 מדרגה 2
-- -- מחזור: תעריף מופחת: מחזור: תעריף מופחת:
כרטיסים רגילים (מקומי, בינ"ל, עסקי וזהב) 15.9  5,000  9.9  7,500  פטור
כרטיס פלטינום 19.9  7,500  15.9  12,000  פטור

(2) לא יינתנו הנחות בגין מחזור לכרטיסים המשויכים למועדוני תעופה, מועדון שופרסל, מועדון CashCal Pro , ו- SHOP&FLY. בכרטיסי מועדון שופרסל לא תיגבה עמלת דמי כרטיס ב-12 החודשים הראשונים שלאחר הנפקת הכרטיס. בכרטיסים מסוג דיינרס Extra יינתן פטור מדמי כרטיס בכפוף למחזור של 5,000 ₪ בחודש.
(3) כרטיס מסוג פריפייד שמי בהם קיימת טעינה חוזרת. 
(4) לכרטיס מסוג דיינרס תינתן הנחה בסך 4 ₪.
(5) לכרטיס Fly Card מסוג דיינרס משולב תינתן הנחה בסך 2 ₪.
(6) העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפירעון, בכפוף לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008. סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.
(7) בתוספת הוצאות צד שלישי בגין הזמנת מסמך מחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(8) חל גם על הנפקה ו/או חידוש של כרטיס מעוצב, הנפקת/ חידוש כרטיס הנושא תמונה.
(9) עמלה זו תיגבה בכל מקרה בו תופקד לפירעון עסקה (חיוב או זיכוי) המבוצעת במטבע שונה מש"ח, למעט עסקה (חיוב או זיכוי) בה לא מבוצעת המרה כלשהי. בחשבון שקלי ההמרה תבוצע על פי השער היציג בתוספת 3.0%. במידה והעסקה בוצעה במטבע שאין בו שער יציג תבוצע ההמרה לדולר על פי שערי החברות הבינלאומיות וממנו תבוצע המרה לש"ח על פי השער היציג של הדולר בתוספת 3.0%. בחשבון מט"ח ההמרה על פי שערי החברות הבינלאומיות בתוספת 3.0%. ויזה - שערי המרה לדולר (יש למלא 0 בשדה Bank Fee), מסטרכארד- שערי המרה לדולר (יש למלא 0 בשדה Bank Fee). שערי חליפין יציגים (אתר בנק ישראל).
(10) העמלה תיגבה גם עבור משיכה במכשיר ATM וגם עבור משיכה בדלפק.
(11) עבור כרטיס Prepaid. בכרטיס MyCal עמלת הטעינה תעמוד על 2.9 ₪.
(12) לכרטיסים בהם לא ניתן למשוך מזומן תינתן הנחה בסך 7 ₪.
(13) בכרטיסים בהם קיימת טעינה חוזרת, עמלת הטעינה תעמוד על 12 ₪.
(14) לרבות עקב החזר חיוב מהבנק. שירות בפיקוח ללא הנחות.
(15) עמלה זו תיגבה גם בגין שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב. וכן בפירעון מוקדם של פריסות תשלומים וכן בפירעון מיידי של תכנית חיוב חודשי קבוע, עדיף, תשלום עדיף ו-30+. למעט בכרטיסי Cal choice.
(16) העברת מטבע חוץ באמצעות Western Union.
(17) עמלה חד פעמית שתגבה בהתאם לסכום ההעברה.
(18) העמלה תיגבה במטבע בו מנוהל החשבון. ההמרה מש"ח או מ-$ למטבע בו מנוהל החשבון תבוצע לפי השער היציג במועד קליטת העסקה.

החברה רשאית לתת הנחות פרטניות בסכומי או בשיעורי העמלות הנקובים בתעריפון זה

הטבות לפעילות בערוצים ישירים

עמלה ויזה, דיינרס, מסטרקארד
(לרבות כרטיסי Choice)
הערות
הנפקת כרטיס חליפי - הנפקה רגילה 15  (1)
איתור מסמכים ללא עלות
פירעון מוקדם או מיידי של עסקות 20  (2)

(1) בתוספת הוצאות צד שלישי בגין משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ, במקרים בהם יתבקש שירות זה.
(2) העמלה תיגבה בגין כל בקשה לפירעון, בכפוף לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008. סך העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ₪.

תעריפון העמלות ללקוחות כאל וכאל מימון שהתקשרו עם כאל או כאל מימון בהסכם למתן אשראי

השירות גובה עמלה סכום/שיעור מועד הגביה הערות
טיפול באשראי ובביטחונות הלוואות שאינן לדיור – מעל 100,000 ₪ 1.17%
מינימום 1,170 ש"ח; מקסימום 5,850 ש"ח
בהתאם לקבוע בהסכם ההלוואה
רישום שיעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם 150 ₪ מיידי – בעת ביצוע הפעולה
פירעון מוקדם עמלה תפעולית – 60 ₪ מיידי – בעת ביצוע הפעולה עמלה זו נגבית נוסף לשאר התשלומים הנגבים על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 454.
הוצאות צד שלישי – אגרת רישום משכון 195 ₪ מיידי – בעת ביצוע הפעולה
מכתב התראה של עורך דין 150 ₪ מיידי – בעת ביצוע הפעולה
הודעות על פיגור בתשלומים 5 ₪ מיידי – בעת ביצוע הפעולה
איתור מסמכים 10 ₪ לבקשה מיידי – בעת ביצוע הפעולה

קובץ עמלות PDF
קובץ עמלות EXCEL

פירעון הלוואת רכב כאל מימון

למעבר לדף הסבר בדבר פירעון מוקדם של ההלוואה >