לתשומת ליבכם!

כחלק מפעילותה של כאל לשם עמידה בדרישות החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מבצעת החברה בימים אלו מהלך מרוכז לעדכון פרטי לקוחות ומסמכים מזהים (כנדרש בחוק).
נציגנו מבצעים פניה טלפונית אל הלקוחות בבקשה להשלמת מסמך מזהה: ת.ז + ספח או צילום רישיון נהיגה.
את המסמכים ניתן לשלוח בדרכים הבאות:

לידיעתכם, עד סוף שנת 2013 מבצעת כאל את הפעילות גם באמצעות פניה טלפונית ללקוחות מחברת "זיג זג" ו"בר הפצה".
נשמח לשיתוף הפעולה שלכם!

בשנת 2001 הצטרפה מדינת ישראל למאמץ הבינלאומי במלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, כאשר חוקקה בכנסת את חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור תשס"א 2001.
מתוקפו חוקקו צווים שהחילו את החוק על מגזרים פיננסיים שונים. חברות האשראי כפופות לחוק ולצו שחוקק על ידי בנק ישראל אשר החיל את החובות על חברות האשראי בישראל החל מתאריך 12 ספטמבר 2007.
כמו כן מוחלות על חברות האשראי הוראות וחוזרי המפקח על הבנקים שהוצאו טרם ולאחר החלת הצו.

מהי הלבנת הון

הלבנת הון הוגדרה כביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשיעה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו במטרה להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.
חוק איסור הלבנת הון חל רק על פעולות בכספים או רכוש שהופקו במישרין או בעקיפין מעבירה שהוגדרה בחוק כעבירת מקור או ששימשו לביצועה או אפשרו אותה.
רשימת עבירות המקור מצויה בתוספת הראשונה לחוק. לדוגמא: סחר בסמים, הימורים בלתי חוקיים, זנות, פשע מאורגן ועוד.
מטרת ה"הלבנה" הינה הטמעת כספים או רכוש שמקורם בפשיעה אל תוך המערכת הפיננסית הלגיטימית במטרה לאפשר לעבריין ליהנות מן הרכוש ולעשות בו שימוש לגיטימי למימון רמת חיים וכן למימון פעילות פלילית נוספת כולל טרור.

המלחמה בהלבנת הון

כאמור הצטרפה ישראל לרוב מדינות העולם במאבק הבינלאומי והקימה גם היא את הרשות למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור (FIU) תחת ההבנה שיש למנוע מן העבריינים לנצל את המערכות הפיננסיות הלגיטימיות על ידי החדרת כספים שמקורם בפשיעה למערכת וזאת במטרה לצמצם את המוטיבציה לביצוע העבירה ועל ידי חשיפתם והקטנת יכולתם להשתמש ברווחי העבריינות למטרותיהם ובכך ולמנוע פשעים נוספים בעתיד.
כלי מרכזי וחשוב במלחמה הם הגופים הפיננסים עליהם הוטלו חובות "הכר את הלקוח" - "Know Your Customer", הכוללות בין השאר חובות זיהוי ואימות זהותם של הלקוחות, החובה להחתימם על מסמכי הצהרה לגבי הנהנים בעלי שליטה, מורשי החתימה, וכן לספק פרטים מלאים על מקבלי השירות, הלקוחות והתאגיד.

מדיניותה של חברת כרטיסי אשראי לישראל

החברה מייחסת חשיבות רבה ליישום חוק איסור הלבנת הון התש"ס, חוק איסור מימון טרור התשס"ה 2005, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשס"א - 2001, והוראות בנק ישראל. החברה משקיעה מאמצים רבים בכדי למנוע שימוש לרעה במוצריה ושרותיה לשם הלבנת הון ומימון טרור.
החברה מאמינה שלקוחותיה מקבלים בהבנה מדיניות זו וישתפו פעולה בכל הנדרש מהם על מנת לציית באופן מלא לחוק.

מהו "חשבון" בחברת כרטיסי אשראי לישראל?

המונח חשבון אינו מתייחס לחשבון הבנק המחויב או המזוכה.
חשבון ייחשב: כרטיס חיוב (אשראי), הסכם בית עסק, הלוואה או הענקת אשראי כספי באופן אחר.
לכל אחד מסוגי החשבונות נקבעו בחוק חובות בין השאר באשר לאופן הזיהוי, מסמכים שעל הלקוח להציג לחברת האשראי, פעולות הזיהוי ואימות הנתונים שיש לבצע.
רק לאחר השלמת הפעולות כאמור רשאית חברת האשראי לאפשר את השימוש בשרותיה ומוצריה.

אימות פרטים ושמירת מסמכים

חברת כרטיסי אשראי לישראל מחויבת בחוק לאמת את נתוני הלקוח ולשמור את מסמכי הזיהוי הנדרשים על פי החוק וההצהרות חלקם בהעתק וחלקם בעותק מקורי.

תוכן הצהרות

האחריות לתוכן ההצהרות ושינויים חלה על הלקוחות ועל חברת כאל לטובת הציות לחוק, מערך שירות הלקוחות של כרטיסי אשראי לישראל עומד לרשות הלקוחות לצורך קבלת המידע המעודכן.
קיימת גם האפשרות של פניה יזומה מחברת כאל אל לקוח בבקשה להשלמת פרטים והצגת מסמכים נדרשים.
לקוחות שפתחו חשבון טרם כניסת הצו לתוקף ועל אף שנתבקשו ולא מסרו את הפרטים הנדרשים בחוק - יוקפא חשבונם עד להשלמתם. מערך שירות הלקוחות שלנו עומד לשרות הלקוחות לצורך מתן מידע על הפרטים החסרים וקבלתם. ביטול הקפאת החשבון יתבצע רק לאחר אימות הפרטים המעודכנים.