זכויות הלקוח

מערכת נתוני אשראי הוקמה ע"י בנק ישראל מתוקף חוק נתוני אשראי, התשע"ו- 2016, כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק האשראי בישראל. המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחים ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפרעון של התחייבויות אלו. מקורות המידע שמדווחים את הנתונים למערכת הם בעיקר גופים שעוסקים במתן אשראי, למשל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ בנקאי, וכן רשויות ציבוריות שונות: כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים שבבנק ישראל.
על רקע פניות ציבור בנוגע לגופים שמציעים ללקוחות לבצע פעולות שונות במערכת נתוני אשראי וגובים בגינן תשלום, יובהר כי כל לקוח זכאי לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי במערכת נתוני אשראי בחינם.

להלן עיקר זכויות הלקוח כפי שפורסם על ידי בנק ישראל:

זכות למחיקת מידע של נתוני אשראי מהמאגר בחינם

כל לקוח יכול, לבקש שנתוני האשראי שמועברים לגביו ממקורות המידע לא יישמרו במערכת נתוני אשראי. בקשה זו תבוצע באופן מידי, למעט כאשר הלקוח נמצא בתקופת הגבלה. יצוין כי פעולה זו מבוצעת ללא עלות, דרך אתר האינטרנט המופיע מטה ולפיכך אין מקום לשלם לגופים פרטיים המציעים שירות של מחיקת מידע או בירור זכאות בלבד. ניתן לדעת מראש האם הלקוח זכאי למחיקה האמורה תוך בדיקת נתוני דוח ריכוז הנתונים. חשוב לזכור! הפסקת איסוף נתוני אשראי של לקוח מוחקת את כל הנתונים שנשמרו במערכת עד למועד הפסקת האיסוף, כולל מידע חיובי ולא יתאפשר לבצע אחזור של הנתונים לאחר הפסקת איסוף נתונים. מחיקת המידע מהמערכת עלולה לפגוע ביכולת לקבל אשראי בתנאים מיטביים.

זכות לדוח ריכוז נתונים בחינם

כל לקוח זכאי לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם. את הדוח ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של המערכת, באמצעות המענה הקולי הממוחשב או באמצעות נציג טלפוני. דוחות נוספים ניתן לקבל בתשלום, כמפורט במחירון השירותים. יצוין כי בדוח מופיעים גם נתונים חיוביים וגם נתונים שליליים, לרבות, אך לא רק, כלל החובות הקיימים לגופים פיננסיים, ריביות משולמות, שיקים והוראות קבע שחזרו, מידע שמגביל את זכות הלקוח לצאת מהמאגר, אילו גופים פיננסיים ביקשו לקבל עליו מידע וכיוצא בזאת. לתשומת לב: במקרה של תיקון מידע בדוח לבקשת הלקוח, יהיה הלקוח זכאי לדוח מתוקן בחינם.

זכות לתיקון מידע ו/או הגשת תלונה בחינם

במידה וימצא לקוח כי נתוני האשראי לגביו שגויים או חסרים, הוא רשאי לפנות ישירות אל מקור המידע שדיווח את המידע השגוי על מנת שיתקנו או ליחידת פניות הציבור של מערכת נתוני אשראי, באמצעות דרכי ההתקשרות שלהלן.

זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי בחינם

כל לקוח יכול להגביל את מסירת נתוני האשראי שנכללים לגביו במערכת לכל נותני האשראי או לחלקם, לפי בחירתו. ניתן לבחור אם להגביל את מסירת המידע לכל הגופים באופן גורף או רק לחלק מהגופים, לפי קבוצת השתייכות, לפי סוג הגוף או באופן פרטני לפי שם הגוף.

חשוב לזכור! הגבלת מסירה במערכת גוברת על הסכמה למסירת מידע שתינתן לאחר מכן לנותן האשראי, לכן כדי לאפשר לנותן אשראי לקבל מידע לאחר שבוצעה הגבלת מסירה חובה לבטל את ההגבלה במערכת.

באפשרות הלקוח לפנות בנושאים אלו, ליחידה לפניות הציבור של מערכת נתוני אשראי, באמצעות אתר האינטרנט של מערכת נתוני אשראי בכתובת www.creditdata.org.il או באמצעות המוקד הטלפוני בטלפון 6194* / 077-6093720 או באמצעות הפקס 077-6093730. לפרטים נוספים, ניתן לעיין באתר המערכת ובקובץ שאלות ותשובות.

לקוחות כאל– במידה ואתם סבורים כי קיימת טעות בדיווח שחברתנו ביצעה למאגר, פנו אלינו, למוקד
שירות לקוחות בטלפון 03-5726444 או באמצעות שרות ה - WhatsApp