כרטיס אשראי המונפק על ידי תאגיד בנקאי שבו יש ללקוח חשבון. כיסוי החוב שנוצר בכרטיס האשראי, כמו גם גידור סיכוני האשראי, נעשים על בסיס היתרה בחשבון שעבורו הונפק הכרטיס.