כרטיס אשראי בנקאי

כרטיס אשראי המונפק על ידי תאגיד בנקאי שבו יש ללקוח חשבון. כיסוי החוב שנוצר בכרטיס האשראי, כמו גם גידור סיכוני האשראי, נעשים על בסיס היתרה בחשבון שעבורו הונפק הכרטיס.