קיימים סוגי הלוואות רבים הנבדלים זה מזה בפרק הזמן עד להחזרת הכסף, בסוג הריבית הניגבת וכן בצורת ההחזר שלו (בתשלום אחד, במספר תשלומים, החזר מתוך סל). תמורת ההלוואה המוחזרת ללווה כוללת את סכום הכסף המקורי ("הקרן") ובדרך כלל גם סכומים נוספים המייצגים את הריבית עבור ההלוואה, הפרשים בגין הצמדת ההלוואה למדד / למט"ח וכן עמלות פעולה שונות.