האפשרות לפרוע שארית של הלוואה לפני המועד שהוגדר לכך בחוזה ההלוואה. נושא הפירעון המוקדם נקבע על ידי המלווה באופן ספציפי לכל חוזה הלוואה, והוא משתנה בין מלווים שונים ובין סוגי הלוואות שונים.

קיימות הלוואות שבגינן דורש המלווה עמלת פירעון מוקדם, שמטרתה לכסות הוצאות שנגרמות לו בגין הפירעון המוקדם. לקוחות עשויים להעדיף פירעון מוקדם כאשר הם מקבלים סכום כסף אשר מייתר את קיומה של ההלוואה, וזאת במטרה לחסוך את תשלומים הריבית. לחילופין, לקוחות עשויים להעדיף פירעון מוקדם כאשר תנאי הריבית או המטבע שבה נלקחה ההלוואה הופכים אותה לאמצעי מימון שאינו אטרקטיבי עבורם.